درباره ۱۱نیوز

پایگاه خبری تحلیلی ۱۱نیوز

دارای مجوز رسمی از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

صاحب امتیاز و مدیرمسئول:

آرش محمدی

سردبیر:

زیر نظر شورای سردبیری

مدیر فنی:

پوریا شاکری

دبیر تحریریه:

زاوش محمدی