مدیریت سبیلی با چاشنی مردانگی در حضور نمایندگان فیفا!

چطور ممکن است رئیس یکی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال باشی و ندانی مجمع مهم انتخاباتی ریاست فدراسیون جای «قربون سبیلات برم من» نیست؟!

آرش محمدی؛ «کسانی که باید کمک می‌کردند خیلی کمک کردند، مردانگی کردند. برای شما جبران می‌کنیم برادر من… ‌ای جانم، ‌ای جانم. قربون سبیلات برم من…»

این جملات غیرمتعارف از دهان رئیس کمیته بدوی فدراسیون فوتبال پشت میز مدیریت مجمع انتخاباتی خارج شده است.

در ایستگاه اتوبوس و مترو و پشت تلفن قربان صدقه سبیل کسی بروید عجیب است چه رسد به میز مدیریت مجمع انتخاباتی که ده‌ها دوربین روی شماست.

علی‌الحساب کاری به این موضوع نداریم که چه کسانی و چرا خیلی کمک کردند و مردانگی کردند و چرا و چگونه قرار است محبت‌هایشان جبران شود به ویژه آن «سبیل» مورد نظر! الان موضوع مهم‌تر ساختار بیمار فوتبال ماست که آدم‌های اینچنینی را به مناصبی می رساند که حتی به حد و اندازه آن هم اشراف ندارند.

چطور ممکن است رئیس یکی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال باشی و در مجمع مهم انتخاباتی ریاست فدراسیون در حضور نمایندگان فیفا و AFC و مدعوین فوتبالی پشت میز ریاست بنشینی و ندانی آنجا جای «قربون سبیلات برم من» نیست؟!

ببینید این فوتبال در تصرف چه کسانی است که حتی آداب کاری که می کنند را نمی دانند. موضوعات تخصصی و مدیریتی پیش کش‌.